your partner for protection

Service. Solutions. Sustainability.

Polityka prywatności dla procesu rekrutacji w PACCOR

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich Państwa danych osobowych i przestrzeganie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych.

Niniejsza Polityka Prywatności w procesie rekrutacji ma na celu dostarczenie informacji o tym, w jaki sposób zapewniamy tę ochronę w trakcie całego procesu rekrutacji, w tym podczas rozmów online oraz członkostwa w społecznościach kandydatów PACCOR. 

Korzystając ze strony internetowej PACCOR, należy zapoznać się również z Ogólną Polityką Prywatności, która dotyczy danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez nas za pośrednictwem strony internetowej PACCOR oraz wyjaśnia znaczenie pojęcia „dane osobowe” i innych terminów. Wyjaśnia również Państwa prawa do ochrony danych, które mają zastosowanie również do niniejszej Polityki Prywatności w procesie rekrutacji.

1. Administrator danych

Jeśli ubiega się Pani/Pan o pracę w Niemczech, administratorem danych w procesie rozpatrywania Pani/Pana aplikacji (i procesie przetwarzania związanych z nim danych osobowych) jest firma PACCOR Packaging GmbH (zwana dalej „my”), Peter-Müller-Straße 16/16a, 40468 Düsseldorf, Niemcy. Jeśli ubiega się Pani/Pan o pracę w innym kraju, administratorem danych będzie odpowiedni podmiot PACCOR w tym kraju.

2 W jaki sposób wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe

Portal aplikacyjny
W przypadku korzystania z internetowego portalu aplikacyjnego PACCOR będziemy musieli przetwarzać dane osobowe przesłane przez Ciebie za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego w celu rozpatrzenia Twojej aplikacji. Jeśli zostanie Pani/Pan zatrudniony, Pani/Pana dane zostaną przeniesione do Pani/Pana akt osobowych.

Jeżeli administratorem danych jest firma z siedzibą w Unii Europejskiej (UE), działa ona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), § 26 ust. 1 w związku z ust. 8 zdanie 2 Federalnej ustawy o ochronie danych (po nowelizacji).

O ile zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO w związku z właściwymi przepisami prawa krajowego przetwarzane są szczególne kategorie danych osobowych (np. dane dotyczące zdrowia, przynależności religijnej lub związkowej), odbywa się to na podstawie art. 9 ust. 2 b) RODO w związku z właściwymi przepisami prawa krajowego. Ponadto przetwarzanie danych dotyczących zdrowia może być konieczne do oceny Pani/Pana zdolności do pracy zgodnie z art. 9 ust. 2 h) RODO w związku z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Jeśli nie wyśle Pani/Pan swoich dokumentów aplikacyjnych bezpośrednio do PACCOR za pośrednictwem portalu, zostaną one przesłane do naszego systemu zarządzania kandydatami. Otrzyma Pani/Pan e-mail, za pomocą którego będzie Pani/Pan mógł/a aktywować swoją aplikację. Jeśli nie aktywujesz aktywuje Pani/Pan swojej aplikacji w ciągu 30 dni, Pani/Pana dane zostaną usunięte z naszego systemu zarządzania kandydatami i nie będą brane pod uwagę w dalszym procesie selekcji.

Udział w rozmowie wideo na żywo lub w rozmowie wideo opartej na pytaniach
W przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na rozmowę wideo na żywo lub rozmowę wideo opartą na pytaniach, wykorzystamy informacje podane przez Panią/Pana podczas rozmowy w celu oceny Pani/Pana predyspozycji na stanowisko, na które aplikuje Pani/Pan oraz ewentualnie na inne stanowiska, które mogą Pani/Panu zostać zaproponowane. W przypadku administratorów z UE podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 Lit. a. Jeżeli wyraził/a Pani/Pan zgodę, możemy nagrać Pani/Pana rozmowę wideo na żywo, aby obejrzeć ją później, w trakcie procesu aplikacji. Kontrolerzy z UE będą to robić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Systematyczna analiza, np. przy użyciu oprogramowania do analizy mowy, nie będzie miała miejsca. W każdej chwili może Pani/Pan odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy o kontakt z administratorem danych.

Członkostwo w społecznościach kandydatów PACCOR 
Pani/Pan zdecydować się na członkostwo w jednej z naszych społeczności kandydatów PACCOR. Oznacza to, że za Pani/Pana zgodą będziemy przechowywać Pani/Pana aplikację, w tym Pani/Pana dane osobowe, przez okres maksymalnie trzech lat (czterech lat w przypadku aplikowania o pracę w USA), aby skontaktować ich z Pani/Pana oraz móc skontaktować się z Pani/Panem w sprawie przyszłych możliwości rozwoju zawodowego oraz innych odpowiednich stanowisk w Grupie PACCOR. Administratorzy danych z UE będą to robić w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na status Pani/Pana aplikacji. W każdej chwili może Pani/Pana odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy o kontakt z administratorem danych.

3. Kategorie przetwarzanych danych 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują w szczególności:

 • dane podstawowe (np. imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania). 
 • dokumenty (np. świadectwa, zaświadczenia, życiorys)
 • historia edukacji (np. dane dotyczące wykształcenia (wyższego), kwalifikacji zawodowych)
 • dane rozliczeniowe (np. dane bankowe do zwrotu kosztów aplikacji)
 • dane organizacyjne w przypadku aplikacji wewnętrznych (np. numer personalny, miejsce powstawania kosztów, dział) 
 • dane komunikacyjne (np. e-mail, telefon (komórkowy))
 • nagrania obrazu i dźwięku jako część procesu selekcji
 • dane dziennika, które powstają podczas korzystania z systemów informatycznych

4. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe

Portal aplikacyjny
Jeśli Pani/Pana aplikacja nie doprowadzi do zatrudnienia przez PACCOR, Pani/Pana aplikacja oraz dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu aplikacji oraz do zachowania ustawowych okresów przechowywania danych, obecnie maksymalnie przez sześć miesięcy od zakończenia procesu aplikacji. Jeśli ubiega się Pani/Pana o kilka stanowisk w ciągu sześciu miesięcy, okres przechowywania danych biegnie od momentu zakończenia ostatniego procesu aplikacyjnego.

Dane z rozmowy rekrutacyjnej
W przypadku wyrażenia zgody na rozmowę wideo na żywo lub rozmowę wideo opartą na pytaniach materiał wideo lub pliki audio z rozmowy zdalnej zostaną usunięte po sześciu miesiącach od ich nagrania lub otrzymania. Usuniemy te dane również wtedy, gdy do tego czasu odwoła Pani/Pan swoją zgodę.

Członkostwo w społecznościach kandydatów PACCOR
Jeśli zdecydował/a się Pani/Pana zostać dodany do społeczności kandydatów PACCOR, będziemy przechowywać Pani/Pana aplikację, w tym Pani/Pana dane osobowe, przez okres do trzech lat. Jeśli ubiega się Pani/Pana o pracę w USA, maksymalny okres wynosi cztery lata.

5. Ujawnienie Twoich danych osobowych

W ramach Grupy PACCOR 
Jeśli zdecydował/a się Pani/Pan dołączyć do społeczności kandydatów PACCOR, możemy również rozważyć Pani/Pana kandydaturę na wolne stanowiska w innych lokalizacjach Grupy PACCOR. W tym celu Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przetwarzane przez zespoły rekrutacyjne w innych lokalizacjach PACCOR, w tym poza Unią Europejską.
Może się to wiązać z przekazaniem lub uzyskaniem dostępu do Pani/Pana danych osobowych przez kraj spoza UE, który nie podlega porównywalnemu poziomowi ochrony danych. W takim przypadku zapewnimy, że podmioty PACCOR otrzymujące dane zapewnią odpowiednie gwarancje (np. zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi UE). Kopie gwarancji można uzyskać tutaj.

Udostępnianie danych osobowych dostawcom usług
Gdy administratorzy PACCOR w UE angażują dostawców usług, którzy mogą wspierać przetwarzanie danych osobowych i mają dostęp do Pani/Pana danych osobowych, robią to wyłącznie po zawarciu umowy o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 28 RODO, która wymaga od naszych dostawców usług przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami oraz zachowania ich poufności. PACCOR Packaging GmbH jest właścicielem wszystkich umów z dostawcami usług i działa jako podmiot przetwarzający dane dla innych administratorów PACCOR. Obecnie możemy korzystać z następujących usługodawców jako podmiotów przetwarzających dane/podwykonawców przetwarzających dane:

Kim są dostawcy usług i do czego ich wykorzystujemy:

 • SmartRecruiters GmbH, Winsstr. 62/63, 10405 Berlin, Niemcy:

  Udostępnienie i rozwój platformy w chmurze („Oprogramowanie jako usługa”) dla powyższych celów. Przetwarzanie udostępnionych danych osobowych.
   
 • LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA:

  Umożliwia efektywne pozyskiwanie i zarządzanie potencjalnymi kandydatami z serwisu LinkedIn. Synchronizacja istotnych danych aplikacji, kandydatów i stanowisk z serwisem LinkedIn. Przetwarzanie udostępnionych danych osobowych i komunikacja.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przekazywane do kraju spoza UE, który nie podlega porównywalnemu poziomowi ochrony danych, nastąpi to tylko wtedy, gdy zapewnimy odpowiednie gwarancje (np. poprzez porozumienie w sprawie standardowych klauzul umownych UE). Kopie gwarancji można uzyskać tutaj.

6 Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Jako osoba ubiegająca się o pracę w naszej firmie ma Pani/Pan następujące prawa do ochrony danych, z których możesz skorzystać, kontaktując się w każdej chwili z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z danych podanych w punkcie1 i 2: 

a. Dostęp
Ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas oraz do żądania dostępu do swoich danych osobowych i/lub ich kopii. Obejmuje to informacje o celu wykorzystania, kategorii wykorzystywanych danych, ich odbiorcach i osobach upoważnionych oraz, jeśli to możliwe, o planowanym czasie przechowywania danych lub, jeśli nie jest to możliwe, o kryteriach określania tego czasu (zestawienie w formacie PDF lub w formie papierowej). 

b. Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania 
Ma Pani/Pan prawo zażądać, abyśmy bez zbędnej zwłoki sprostowali wszystkie Pani/Pana nieprawidłowe dane osobowe. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, Pani/Pan prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

c. Prawo do sprzeciwu
Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Wówczas nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d. Prawo do odwołania zgody
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego to przetwarzania dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W tym celu może Pani/Pan w każdej chwili skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z powyższych danych.

e. Prawo do usunięcia danych
Ma Pani/Pan prawo zażądać, abyśmy bez zbędnej zwłoki usunęli Pani/Pana dane osobowe, a my jesteśmy zobowiązani do usunięcia tych danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
 • Składa Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z powyższym pkt 8.c i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest konieczne:

 • W celu wypełnienia obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy. 
 • W celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

f. Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia prawa ochrony danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach dotyczących prawa ochrony danych osobowych jest:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

7. Do kogo może się Pani/Pan zwrócić

W razie pytań dotyczących powyższej Polityki Prywatności prosimy zwrócić się do podmiotu centralnego:

PACCOR Packaging GmbH
Peter-Müller-Str. 16/16a
40468 Düsseldorf
info@paccor.com

W każdej chwili może Pani/Pan również skontaktować się z inspektorem ochrony danych:

Roland Schroeder 
SystemDatenschutzConsulting
Rebenlaube 12
45133 Essen
schroeder-dsc@web.de