your partner for protection

Service. Solutions. Sustainability.

Privatumo apsauga PACCOR paraiškų teikimo procesui

Mes labai rimtai vertiname Jūsų asmens duomenų apsaugą ir atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR) bei kitiems susijusiems duomenų apsaugos įstatymams.

Ši paraiškų teikimo proceso privatumo apsauga skirta suteikti Jums informaciją apie tai, kaip mes užtikriname šią apsaugą per visą paraiškų teikimo procesą, įskaitant internetinius pokalbius ir Jūsų narystę PACCOR kandidatų bendruomenėse. 

Naudodamiesi PACCOR svetaine, taip pat atkreipkite dėmesį į bendrąją privatumo politiką, taikomą asmens duomenims, kuriuos renkame ir apdorojame per PACCOR svetainę, ir kuri paaiškina, ką reiškia asmens duomenys ir kiti terminai. Taip pat ji paaiškina Jūsų privatumo teises, taikomas šiai įdarbinimo privatumo politikai.

1. Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo

Už Jūsų paraiškos tvarkymą (ir susijusius asmens duomenis, toliau vadinama „mes“) yra atsakinga „PACCOR Packaging GmbH“, Peter–Müller-Straße 16/16a, 40468 Düsseldorf, jei kreipiatės dėl darbo vietos Vokietijoje. Jei kreipiatės dėl darbo vietos kitoje šalyje, atitinkamas PACCOR padalinys toje šalyje veikia kaip duomenų valdytojas.

2. Kaip naudojame Jūsų asmeninius duomenis

Karjeros portalas 
Jei naudojatės PACCOR internetiniu karjeros portalu, mes įpareigoti tvarkyti asmens duomenis, kuriuos Jūs persiunčiate per mūsų karjeros portalą, kad galėtume apsvarstyti Jūsų paraišką. Jei būsite pasamdytas (-a), Jūsų duomenys bus perkelti į Jūsų asmens bylą.

Jei duomenų valdytojas yra Europos Sąjungoje (ES) įsikūrusi bendrovė, ji tvarkys duomenis, teisiškai remdamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies b punkto 26 straipsnio 1 dalimi kartu su Federaliniu privatumo įstatymo (naujojo) 8 straipsnio 2 sakiniu. 

Jei tvarkomos specialios asmens duomenų kategorijos pagal BDAR 9 straipsnio 1 dalį, susijusios su atitinkamais nacionaliniais teisės aktais (pvz., duomenys apie sveikatą, religinių ar profesinių sąjungų narystę), tai daroma remiantis BDAR 9 straipsnio 2 dalies b punktu kartu su atitinkamu nacionaliniu teisės aktu. Be to, sveikatos duomenų tvarkymas gali būti reikalingas norint įvertinti Jūsų galimybes dirbti pagal BDAR 9 straipsnio 2 dalies h punktą kartu su atitinkamais nacionaliniais teisės aktais.

Jei nesiunčiate savo paraiškos dokumentų tiesiogiai per portalą PACCOR, jie bus įkelti į mūsų kandidatavimo valdymo sistemą. Jūs gausite elektroninį laišką, kuriuo galėsite aktyvuoti savo paraišką. Jei per 30 dienų neaktyvinsite savo paraiškos, Jūsų duomenys bus ištrinti iš mūsų įdarbinimo valdymo sistemos ir jie nebebus nagrinėjami atrankos procese. 

Dalyvavimas tiesioginiame ar klausimais paremtame vaizdo interviu
Tuo atveju, jei sutinkate su tiesioginiu vaizdo interviu ar klausimais paremtu vaizdo interviu, mes naudosime pokalbio metu Jūsų pateiktą informaciją, kad nustatytume Jūsų tinkamumą eiti pareigas, į kurias kandidatavote, ir galimai kitoms pareigoms, kurias Jums gali būti pasiūlyta peržiūrėti. Asmenų, atsakingų už ES, teisinis pagrindas yra 6 straipsnio 1a dalis. Jei davėte savo sutikimą, mes galime įrašyti tiesioginį vaizdo pokalbį šiems tikslams, kad galėtumėme peržiūrėti pokalbį vėliau, paraiškų svarstymo proceso metu. ES inspektoriai tai darys remdamiesi  BDAR 6 straipsnio 1a dalimi. Sisteminė analizė, pvz., naudojant kalbos analizės programinę įrangą, nevykdoma. Galite bet kada atšaukti sutikimą, šis atšaukimas įsigalios ateičiai. Norėdami tai padaryti, susisiekite su biuru, atsakingu už duomenų tvarkymą. 

Narystė PACCOR kandidatų bendruomenėse
Galite pasirinkti tapti vienos iš mūsų PACCOR kandidatų bendruomenių nariu. Tai reiškia, kad Jums sutinkant, mes saugosime Jūsų paraišką, įskaitant Jūsų asmeninę informaciją, ne ilgiau kaip trejus metus (ketverius metus darbo vietoms JAV), kad galėtume su Jumis susisiekti ir informuoti apie būsimas karjeros galimybes bei kitas atitinkamas pareigas PACCOR grupėje. ES duomenų valdytojai tai darys teisiškai remdamiesi BDAR 6 straipsnio 1a dalimi. Jūsų sutikimas yra savanoriškas ir neturi jokios įtakos Jūsų paraiškos statusui. Galite bet kada atšaukti sutikimą, šis atšaukimas įsigalios ateičiai. Norėdami tai padaryti, susisiekite su biuru, atsakingu už duomenų tvarkymą. 

3. Tvarkomų duomenų kategorijos  

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos pirmiausia apima: 

 • pagrindinius duomenis (pvz., vardas, gimimo data, pilietybė, gyvenamoji vieta);
 • dokumentus (pvz., pažymėjimai, gyvenimo aprašymas);
 • išsilavinimo istoriją (pvz., duomenys apie (aukštąjį) išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją); 
 • atsiskaitymo duomenis (pvz., banko duomenis kandidatavimo išlaidoms kompensuoti);
 • organizacinius duomenis vidinių programų atveju (pvz., asmens kodas, išlaidos, skyrius);
 • ryšio duomenis (pvz., el. paštas, (mobilusis) telefonas); 
 • vaizdo ir garso įrašus kaip atrankos proceso dalį;
 • protokolo duomenis, gautus naudojant IT sistemas.

4. Kiek laiko saugome Jūsų asmeninius duomenis

Karjeros portalas
Jei Jūsų kandidatūrai PACCOR nebus pasiūlytas įdarbinimas, Jūsų paraišką ir asmens duomenis saugosime tol, kol būtina apdoroti paraiškų teikimo procesą ir laikytis įstatymų nustatytų duomenų saugojimo terminų, šiuo metu – ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo paraiškų teikimo proceso pabaigos. Jei per šešis mėnesius pretenduojate į kelias pareigybes, saugojimo laikotarpis skaičiuojamas nuo paskutiniosios paraiškos teikimo proceso pabaigos.

Interviu duomenys
Tuo atveju, jei sutinkate su tiesioginiu vaizdo interviu ar klausimais paremtu vaizdo interviu, nuotolinio interviu vaizdo ar garso failai bus ištrinti praėjus šešiems mėnesiams po jų įrašymo ar gavimo. Mes taip pat ištrinsime šiuos duomenis, jei iki to laiko atšauksite savo sutikimą.

Narystė PACCOR kandidatų bendruomenėse
Jei pasirinkote būti įtraukti į PACCOR kandidatų bendruomenę, mes saugosime Jūsų paraišką, įskaitant Jūsų asmens duomenis, iki trejų metų. Jei kreipiatės dėl darbo JAV, maksimalus duomenų saugojimo laikotarpis yra ketveri metai.

5. Jūsų asmens duomenų atskleidimas

PACCOR grupėje
Jei pasirinkote PACCOR kandidatų bendruomenę, mes taip pat galime apsvarstyti Jūsų kandidatūrą dėl laisvų darbo vietų įvairiuose PACCOR grupės filialuose. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenimis gali būti dalijamasi ir jie gali būti tvarkomi įdarbinimo komandos kituose PACCOR filialuose, įskaitant ir tuos, kurie nėra Europos Sąjungoje.

Tai gali apimti Jūsų asmens duomenų persiuntimą ar prieigą ne ES šalyje, kuriai netaikomas panašus duomenų apsaugos lygis. Tokiu atveju užtikriname, kad priimančios PACCOR svetainės suteiktų tinkamas garantijas (pvz., suderintas su ES standartinėmis sutarties sąlygomis). Garantijų kopijas rasite čia.

Asmens duomenų perdavimas paslaugų teikėjams
Jei už PACCOR duomenų valdymą atsakingi asmenys įtraukia paslaugų teikėjus, kurie palaiko asmens duomenų tvarkymą ir gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų, tai įvyksta tik po to, kai sudaroma duomenų tvarkymo sutartis pagal BDAR 28 straipsnį, kuris reikalauja, kad mūsų paslaugų teikėjai tvarkytų asmens duomenis tik konfidencialiai ir pagal mūsų nurodymus. „PACCOR Packaging GmbH“ turi visas sutartis su paslaugų teikėjais ir veikia kaip kitų PACCOR valdiklių procesorius. Šiuo metu mes galime naudoti šiuos paslaugų teikėjus kaip duomenų tvarkytojus / antrinius procesorius.

Kas yra paslaugų teikėjas ir kokiems tikslams mes naudojame duomenis

 • SmartRecruiters GmbH“, Winsstr. 62/63, 10405 Berlynas, Vokietija 

  Debesijos platformos („programinė įranga kaip paslauga“) teikimas ir plėtra minėtiems tikslams. Pateiktų asmens duomenų tvarkymas.
   
 • LinkedIn Corporation“, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, JAV

  Įgalina efektyvią potencialių „LinkedIn“ kandidatų paiešką ir valdymą. Atitinkamos atrankos, kandidatų ir užsakymų duomenų sinchronizavimas su „LinkedIn“. Pateiktų asmens duomenų tvarkymas ir perdavimas.

Jei Jūsų asmens duomenys bus persiųsti už ES ribų esančiai šaliai, kuriai netaikomas panašus duomenų apsaugos lygis, tai padarysime tik tuo atveju, jei garantuosime tinkamų garantijų egzistavimą (pvz., susitardami dėl standartinių ES sutarties sąlygų). Garantijų kopijas rasite čia.

6. Kokias teises turite? 

Kaip mūsų kandidatas, turite šias duomenų apsaugos teises, dėl kurių galite bet kuriuo metu susisiekti su mumis arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnu naudodamiesi 1 ir 2 punktuose nurodytais duomenimis.

a. Informacija
Jūs turite teisę gauti informaciją apie savo tvarkomus asmens duomenis ir prašyti prieigos prie savo asmens duomenų ir (arba) šių duomenų kopijų. Tai apima informaciją apie naudojimo tikslą, naudojamų duomenų kategoriją, jų gavėjus ir įgaliotus asmenis ir, jei įmanoma, planuojamą duomenų saugojimo trukmę arba, jei tai neįmanoma, šios trukmės nustatymo kriterijus (kaupimas naudojant PDF arba popierinę formą). 

b. Taisymas, ištrynimas ar duomenų tvarkymo apribojimas 
Turite teisę nedelsiant prašyti mūsų ištaisyti neteisingus su Jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgdami į tvarkymo tikslus, turite teisę reikalauti mūsų papildyti neišsamius asmens duomenis, įskaitant papildomą deklaraciją.

c. Prieštaravimo teisė
Jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, turite teisę bet kada prieštarauti, kad šie duomenys būtų tvarkomi dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia padėtimi. Tokiu atveju mes nebetvarkysime šių asmens duomenų, nebent galime įrodyti įtikinamas teisėtas duomenų tvarkymo priežastis, viršijančias Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei tvarkymas yra naudojamas teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti. 

d. Atsisakymo teisė
 Jei duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, nepažeisdami sutikimo pagrindu atlikto duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumo. Galite susisiekti su mumis arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnu bet kuriuo metu naudodami anksčiau pateiktus duomenis. 

e. Teisė ištrinti 
Jūs turite teisę reikalauti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų nedelsiant ištrinti, ir mes privalome nedelsiant ištrinti asmens duomenis, jei taikoma viena iš šių priežasčių: 

 • asmens duomenys nebereikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
 • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal 8.c. punktą ir nėra jokių svarbių teisėtų priežasčių šių duomenų tvarkymui; 
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. 

Asmens duomenų ištrynimas yra privalomas, kad įvykdytume teisinę prievolę pagal Europos Sąjungos teisę ar valstybių narių teisę, kuriai esame pavaldūs. Tai netaikoma, jei apdorojimas yra būtinas: 

 • įvykdyti teisinę prievolę pagal Europos Sąjungos teisę ar valstybių narių teisę, kuriai esame pavaldūs; 
 • pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus.  

f. Teisė apskųsti kompetentingą priežiūros instituciją
Pažeidus duomenų apsaugos įstatymus, suinteresuotas asmuo turi teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai. Duomenų apsaugos klausimais kompetentinga priežiūros institucija yra:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel. + 49 0211 / 384 240
Faks. + 49 0211 / 384 2410
El. paštas poststelle@ldi.nrw.de

7. Su kuo galite susisiekti

Jei turite kokių nors klausimų apie šią privatumo politiką, prašome kreiptis toliau nurodytais kontaktais.

PACCOR Packaging GmbH
Peter–Müller–Str. 16/16a
40468 Düsseldorf
info@paccor.com

Taip pat bet kuriuo metu galite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu.

Roland Schroeder 
SystemDatenschutzConsulting
Rebenlaube 12
45133 Essen
schroeder-dsc@web.de