your partner for protection

Service. Solutions. Sustainability.

Adatvédelmi nyilatkozat a PACCOR pályázati folyamathoz

Nagyon komolyan vesszük az Ön személyes adatainak védelmét, illetve az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és egyéb adatvédelmi törvényi előírások betartását.

A pályázati folyamathoz tartozó adatvédelmi nyilatkozat arról tájékoztatja Önt, hogy miképpen biztosítjuk ezt a védelmet a pályázat teljes folyamatában, ideértve az online interjúkat és az Ön részvételét a PACCOR jelöltek közösségében.

A PACCOR honlapjának használata során vegye figyelembe az Általános adatvédelmi nyilatkozatot. Ez a PACCOR honlapján keletkező és ott felhasználandó adatokra vonatkozik. Továbbá a nyilatkozat megadja a „személyes adatok” és egyéb kapcsolódó fogalmak értelmezését. Szintén ismerteti az Ön adatvédelmi jogait, amelyek jelen toborzási adatvédelmi nyilatkozatra is vonatkoznak.

1. A feldolgozásért felelős

Pályázatának feldolgozásáért (és a kapcsolódó személyes adatok kezeléséért) a „mi” névmással jelölt PACCOR Packaging GmbH, Peter-Müller-Straße 16/16a, 40468 Düsseldorf felel, amennyiben Ön németországi állásra pályázik. Ha Ön egy másik országban levő állásra jelentkezett, akkor az érintett országban levő PACCOR egység felelős a feldolgozásért.

2. Hogyan használjuk az Ön személyes adatait

Jelentkezési portál
Ha Ön a PACCOR online jelentkezési portálját használja, akkor az Ön által ott közölt személyes adatait felhasználjuk a jelentkezés feldolgozása és elbírálása során. Ha Önt alkalmazzuk, az adatait a személyi anyagába helyezzük át.

Ha a feldolgozásért felelős esetében egy olyan vállalatról van szó, amelynek székhelye az Európai Unióban van, akkor a feldolgozás jogszabályi alapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikkely 1 bekezdés b pontja 26§ 1. bekezdés társítva a német szövetségi adatvédelmi törvény (új, DSGVO) 2. o. 8. bekezdéssel.

Amennyiben a GDPR 9. cikkely 1. szakasz és a vonatkozó nemzeti szabályozás értelmében speciális személyes adatok (pl. egészségre vonatozó adatok, vallási felekezethez vagy szakszervezethez való tartozás) kezelésére kerül sor, akkor az a GDPR 9. cikkely 2b) szakasza és a vonatkozó nemzeti szabályozás alapján történik. Továbbá a munkaképesség megítéléséhez szükségessé válhat az Ön egészségügyi adatainak kezelése a GDPR 9. cikkely 2 h) szakasz értelmében, társítva a vonatkozó nemzeti szabályozással.

Ha Ön a jelentkezési dokumentumait nem közvetlenül a portálon keresztül küldi a PACCOR-hoz, akkor azokat feltöltjük a pályázatkezelő rendszerünkbe. Elektronikus levelet küldünk Önnek, amivel aktiválhatja a jelentkezését. Ha Ön a jelentkezését nem aktiválja 30 napon belül, akkor az adatait töröljük a pályázatkezelő rendszerünkből, és a továbbiakban Önt nem vesszük figyelembe a kiválasztási folyamatban. 

Részvétel élő vagy kérdéseken alapuló videóinterjún
Abban az esetben, ha Ön beleegyezik az élő videóinterjún vagy a kérdéseken alapuló videóinterjún való részvételbe, akkor az interjú folyamán Ön által velünk közölt információkat arra használjuk, hogy megvizsgáljuk az Ön alkalmasságát arra a pozícióra, amelyre jelentkezett, illetve adott esetben más, általunk felkínálható pozíciókra. Az EU-felelős személyek számára ennek jogalapja a 6. cikk (1a) bekezdés. Amennyiben Ön beleegyező nyilatkozatot tett, úgy az élő videóinterjút a nevezett céllal rögzíthetjük, hogy a pályázati eljárás keretében egy későbbi időpontban megtekinthessük. Ezt az EU-ellenőrök a GDPR 6. cikkely 1. bekezdés a) pontja alapján teszik.  Szisztematikus elemzésre, például beszédelemző szoftver alkalmazására nem kerül sor. Beleegyezését a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja. Ez ügyben forduljon a feldolgozásért felelős irodához.

Tagság a PACCOR-jelöltek közösségében
Dönthet úgy, hogy tagja lesz a PACCOR-jelöltek valamelyik közösségének. Ez azt jelenti, hogy az Ön hozzájárulásával a pályázati anyagát, a személyes adataival együtt, meghatározott ideig őrizzük - alapesetben három évig, az USA-beli munkahelyekhez négy évig. Ez arra szolgál, hogy a PACCOR csoporton belüli karrierlehetőségekről és releváns pozíciókról Önt értesítsük, illetve közvetítsünk. Az EU-ban történő feldolgozásért felelős személy ezt a GDPR 6. cikkely 1. bekezdés a) pontja alapján teszi. A csatlakozás önkéntes, és semmilyen módon nem befolyásolja a pályázata státuszát. Beleegyezését a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja. Ez ügyben forduljon a feldolgozásért felelős irodához.

3. Kezelt adatok kategóriái  

A kezelt személyes adatok körébe tartoznak főként:

 • a törzsadatok (pl. név, születés ideje, állampolgárság, lakhely)
 • dokumentumok (pl. bizonyítványok, tanúsítványok, önéletrajz)
 • képzések (pl. iskolarendszerű középfokú (felsőfokú) képzés, szakképzés)
 • elszámolási adatok (pl. banki adatok a pályázati költségek befizetéséhez)
 • szervezeti adatok a belső jelentkezések esetén (pl. személyi szám, költséghely, részleg)
 • kommunikációs adatok (pl. e-mail, telefon, mobiltelefon)
 • a kiválasztási folyamat keretében létrejött kép- és hangfelvételek
 • az IT-rendszer használatából eredő naplóadatok

4. Meddig őrizzük az Ön személyes adatait

Pályázati portál
Amennyiben az Ön nem kerül foglalkoztatásra a PACCOR-nál, úgy az Ön pályázati anyagát és személyes adatait csak a feltétlenül szükséges ideig tároljuk, míg a pályázati eljárás lezárul, illetve az adattárolásra előírt határidőkig, ez jelenleg legfeljebb hat hónap a pályázati eljárás lezárulta után. Ha Ön hat hónapon belül több állásra jelentkezett, akkor az adattárolás határideje az utolsó pályázati eljárás lezárultával kezdődik.

Interjúadatok
Abban az esetben, ha hozzájárult az élő vagy kérdéseken alapuló videóinterjúhoz, akkor a távinterjú során felvett videó- vagy hangfelvételt hat hónappal a felvétel készítése vagy annak kézhezvétele után törlik. Ezeket az adatokat akkor is töröljük, ha Ön visszavonja a hozzájárulását.

Tagság a PACCOR-jelöltek közösségében
Ha Ön úgy dönt, hogy csatlakozik a PACCOR-jelöltek egy közösségéhez, akkor mi legfeljebb három évig őrizzük meg a pályázatát, a személyes adataival együtt. Ha Ön egy USA-ban levő állásra pályázik, akkor az őrzés leghosszabb időtartama négy év.

5. Az Ön személyes adatainak nyilvánosságra hozatala

A PACCOR csoporton belül
Ha Ön a PACCOR-jelöltek egy közösségéhez való csatlakozás mellett döntött, akkor a PACCOR csoport különböző telephelyein levő szabad állások is bevonhatók a lehetőségek körébe. E célra az Ön személyes adatait a toborzó csoportunk átadja a többi PACCOR telephelynek, az Európai Unión kívülieknek is.

Mindez azzal járhat, hogy az Ön személyes adatai olyan, az Európai Unión kívüli országba kerülnek, vagy onnan elérhetővé válnak, amelyben az adatvédelem színvonala nem hasonlítható össze az európaival. Ebben az esetben meggyőződünk arról, hogy az adatokat fogadó PACCOR telephelyek megfelelő garanciákat kínálnak (pl. az EU általános szerződési feltételei szerint). Itt kapja meg Ön a garanciák másolatait.

Személyes adatok átadása szolgáltatóknak
Ha a PACCOR felelős tisztviselője az Európai Unióban szolgáltatókat von be a személyes adatok feldolgozásába, akkor azok hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz - ám ez csak akkor történik meg, ha előzőleg adatfeldolgozói megállapodást kötöttek a GDPR 28. cikkelyének megfelelően; a személyes adatok feldolgozása és bizalmas kezelése csak a mi utasításainkkal összhangban történhet. A PACCOR Packaging GmbH tartja a szolgáltatókkal kötött szerződéseket, más PACCOR-ellenőrök számára pedig feldolgozóként működik. Jelenleg a következő szolgáltatókat alkalmazhatjuk adatfeldolgozóként / alvállalkozóként.

Ki a szolgáltató és mire használható:

 • SmartRecruiters GmbH, Winsstr. 62/63, 10405 Berlin, Germany:

  A felhőplatform elkészítése és fejlesztése („Software as a Service”) a fent megjelölt célokra. A rendelkezésre bocsátott személyes adatok feldolgozása.
   
 • LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA:

  Lehetővé teszi, hogy a LinkedIn hatékonyan toborozza és adminisztrálja a potenciális jelölteket. A releváns pályázati, jelölti és megbízási adatok szinkronizálása a LinkedIn-nel. A rendelkezésre bocsátott személyes adatok feldolgozása és kommunikáció.

Ha az Ön személyes adatait egy olyan Európai Unión kívüli országba kell átadnunk, amelyben nincs összevethető színvonalú adatvédelem, ezt csak akkor tesszük meg, ha megfelelő adatvédelmi garanciákat biztosíthatunk (pl. az EU általános szerződési feltételei szerint). Itt kapja meg Ön a garanciák másolatait.

6. Melyek az Ön jogai? 

Önnek, hozzánk jelentkező pályázóként, az alább ismertetett adatvédelmi jogai vannak. Jogai gyakorlása végett bármikor fordulhat hozzánk vagy az adatvédelmi megbízottunkhoz az 1. és 2. számnál megadott kapcsolatfelvételi lehetőségeken. 

a. Felvilágosítás
Joga van a felvilágosításhoz a nálunk kezelt személyes adatokról, valamint hozzáférést kérni személyes adataihoz és / vagy ezek másolataihoz. Ez magában foglalja a felhasználás céljára, a felhasznált adatok kategóriájára, a címzettekre és az engedélyezett felhasználókra vonatkozó információkat, és ha lehetséges, az adattárolás tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának kritériumait (összeállítás PDF formátumban vagy papíron). 

b. A feldolgozás javítása, törlése vagy korlátozása
Önnek joga van arra kérni minket, hogy haladéktalanul javítsuk ki az Önre vonatkozó helytelen személyes adatokat. Figyelembe véve a feldolgozás céljait, joga van kérni a hiányos személyes adatok teljessé tételét – többek között kiegészítő nyilatkozat útján is.

c. Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben személyes adatainak feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik, joga van bármikor tiltakozni az adatok feldolgozása ellen az Ön helyzetéből fakadó okokból. Ezután már nem kezeljük ezeket a személyes adatokat, hacsak nem tudjuk bizonyítani a feldolgozás kényszerítő, jogos érdekeit, amelyek felülmúlják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha a feldolgozás jogi igények érvényesítésére, végrehajtására vagy védelmére szolgál.

d. Elállási jog
Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, akkor Önnek joga van bármikor visszavonni hozzájárulását anélkül, hogy az befolyásolná a hozzájárulás alapján a visszavonásig végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A fent megadott adatok felhasználásával bármikor kapcsolatba léphet velünk vagy az adatvédelmi megbízottunkkal.

e. Törléshez való jog
Önnek jogában áll az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését követelni, mi pedig kötelesek vagyunk azonnal törölni a személyes adatokat, ha a következő okok valamelyike fennáll: 

 • A személyes adatokra már nincs szükség azon célokra, amelyekre azokat összegyűjtötték vagy más módon feldolgozták.
 • A fenti 6. c. pont alapján tiltakozik a feldolgozás ellen, és a feldolgozásnak nincs nyomós jogos indoka.
 • A személyes adatok felhasználása jogellenes volt.

A személyes adatok törlése az uniós jog vagy a ránk vonatkozó tagállami jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ez nem érvényes, ha az alábbiak valamelyikéhez a feldolgozás szükséges:

 • olyan jogi kötelezettség teljesítése, amely az Unió vagy tagállamok a ránk vonatkozó joga szerint feldolgozást igényel.
 • jogi követelések érvényesítése, végrehajtása vagy védelme.

f. Panasz benyújtásának joga az illetékes felügyeleti hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok megsértése esetén az érintett személynek jogában áll panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Adatvédelmi kérdésekben illetékes felügyeleti hatóság:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
e-mail: poststelle@ldi.nrw.de

7. Kihez fordulhat

Ha jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban kérdései merülnek fel, vegye fel a kapcsolatot a központi irodával:

PACCOR Packaging GmbH
Peter-Müller-Str. 16/16a
40468 Düsseldorf
info@paccor.com

Az adatvédelmi megbízotthoz bármikor fordulhat:

Roland Schroeder 
SystemDatenschutzConsulting
Rebenlaube 12
45133 Essen
schroeder-dsc@web.de